• head_banner_01
 • head_banner_01

Önümler

 • ALBENDAZOLE 2500 BOLUS

  ALBENDAZOLE 2500 BOLUS

  Esasy düzümi: Albendazol 2500 mg, Alyjylar qs 1 bolus.

  Görkezişler: Aşgazan-içege we öýken strongilozalarynyň öňüni almak we bejermek,
  sestodozlar, fasioliaz we dikrokeliozlar.Albendazol 2500 ýumurtga we
  gurçuk.Esasanam dem alyş we iýmit siňdiriş liçinkalarynda işjeňdir
  Güýçli.

 • IVERKO-1% Iwermektin-1% ineksiýa

  IVERKO-1% Iwermektin-1% ineksiýa

  TARKIBI: Bir ml eritma tarkibida: Iwermektin ……… 10mg KO'RSATMALAR: Iwerko-1% Inj.taýýarlyk ýirik şoksli qoramol, tuya, qo`y, echki, hamda cho'chqalardagi tashqi we ichki parazitlarni nazorat qilish we davolashda q`ollaniladi.Asosan oshqozon- ichaklardagi dumaloq qurtlar, o`pka qurtlari, lentasimon qurtlar we ularning lichinkalarini, hamda kanalar, burgalar, çivinlar we chivin lichinkalarini yo`q qilishga moj`allangan.Ko'z qurtlari: Thelazia spp.;Oşqozon-ichak qurtlari: ...
 • Albendazolyň togtadylmagy

  Albendazolyň togtadylmagy

  Esasy düzümi: Albendazol

  Aýratynlyklary: Inçe bölejikleriň asma ergini still Duruňda inçe bölejikler çökýär.Gowy sarsandan soň white birmeňzeş ak ýa-da ak görnüşli asma.

  Görkezişler: Helmine garşy derman.Nematodlary, taeniazy we mallaryň we guşlaryň floriazyny bejermekde ulanylýar

 • Glutaral we Deciquam çözgüdi

  Glutaral we Deciquam çözgüdi

  Esasy düzümi: Glutaraldegid, Dekametonium

  Aýratynlyklary: Bu önüm açyk ysly açyk sary açyk suwuklyga reňksizdir.

  Görkezişler: Dezinfeksiýa.Fermerleri, köpçülik ýerlerini, enjamlary we gurallary, tohum ýumurtgalaryny we ş.m. dezinfeksiýa etmek üçin.

 • Enrofloksasin sanjymy

  Enrofloksasin sanjymy

  Esasy düzümi: Enrofloksasin

  Aýratynlyklary: Bu önüm açyk sary suwuklyga reňksizdir.

  Görkezişler: Kwinolonlar antibakterial dermanlar.Bakterial keseller we mallaryň we guşlaryň mikoplazma ýokançlyklary üçin ulanylýar.

 • Dekil metil bromid ýod çylşyrymly ergini

  Dekil metil bromid ýod çylşyrymly ergini

  [Esasy maddalar] dekil metil bromid, ýod
  [Funksiýa we ulanmak] dezinfeksiýa.Esasan maldarçylyk we guşçylyk fermalarynda we suw hojalygynda dükanlary we enjamlary dezinfeksiýa etmek we spreý dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar.Şeýle hem suw hojalygyndaky haýwanlarda bakteriýa we wirus kesellerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
  [Ulanylyşy we dozasy] Çümdüriň, pürküň, pürküň: athanalary, gap-gaçlary we tohum ýumurtgalaryny dezinfeksiýa etmek: ulanmazdan ozal 2000 gezek suw bilen garyşdyryň.
  Balykçylyk haýwanlary üçin 3000 ~ 5000 gezek suw bilen garyşdyryň we howuzyň hemme ýerine deň derejede sepiň: 1m3 suw howdanyna 0.8 ~ 1.0ml.Her gün bir gezek, 2 ~ 3 gezek.Öňüni almak, her 15 günden bir gezek.

 • Dasomisin gidroklorid linkomisin gidroklorid ereýän poroşok

  Dasomisin gidroklorid linkomisin gidroklorid ereýän poroşok

  [Esasy maddalar] Daşomisin gidroklorid, linkomisin gidroklorid
  [Funksiýa we ulanmak] Antibiotikler.Gram-negatiw bakteriýalar, gram-pozitiw bakteriýalar we mikoplazma ýokançlygy üçin.
  [Ulanylyşy we dozasy] Bu önümi ulanyň.Garyşyk içgi: 3-7 günüň dowamynda 5-7 günlük towuklar üçin 1L suw üçin 2 - 3,2g.
  [Spesifikasiýa] 100g: Makroskopisin 10g (10 million birlik) we lincomisin 5G (C18H34N2O6S laýyklykda)

 • oksitetrasiklin sanjym

  oksitetrasiklin sanjym

  Haýwanlaryň neşe serişdeleriniň ady
  Umumy ady: oksitetrasiklin sanjym
  Oksitetrasiklin sanjym
  Iňlis ady: Oksitetrasiklin sanjym
  [Esasy düzümi] Oksitetrasiklin
  [Aýratynlyklary] Bu önüm sarymtyl-açyk goňur açyk suwuklykdyr.

 • deksametazon natriý fosfat sanjymy

  deksametazon natriý fosfat sanjymy

  [Weterinariýa dermanlarynyň ady]: deksametazon natriý fosfat sanjymy
  [Esasy düzümi]: Dexametazon natriý fosfat
  [Aýratynlyklary]: Bu önüm reňksiz aç-açan suwuklykdyr.
  [Funksiýa we görkezmeler] Glýukokortikoid dermanlary.Inflamokançlyga, allergiýa garşy we glýukoza çalşygyna täsir edýär.Inflamokanç, allergiki keseller, iriň ketozy we geçiniň göwreliligi üçin ulanylýar.
  [Ulanylyşy we dozasy] Öýjükli we damar sanjymy: at üçin 2,5-5 ml, mallar üçin 5 - 20ml, goýunlar we doňuzlar üçin 4 - 12ml, itler we pişikler üçin 0,125 ~ 1ml.

 • Albendazol planşeti

  Albendazol planşeti

  Weterinariýa dermanlarynyň ady be Albendazol tabletkasy
  [Esasy düzümi]: Albendazol
  [Aýratynlyklary]: Bu önüm şuňa meňzeş ak bölek.
  [farmakologiki hereket]
  Farmakodinamika: Albendazol benzimidazol synpyna degişlidir, giň spektrli garynja gurçuk täsirine eýe.
  Farmakokinetika: Albendazol has gowy sorulýan benzimidazol serişdesidir.
  [Funksiýa we görkezmeler] anthelmintika.Mal we guş nematod keselinde, tapeazda we flýuk iazisinde görkezilýär

 • avermektin transdermal ergini

  avermektin transdermal ergini

  Weterinariýa dermanlarynyň ady ver Awermektin Pour-on çözgüdi
  [Esasy düzümi]: avermektin B1
  [Aýratynlyklary]: Bu önüm reňksiz ýa-da birneme sarymtyl, birneme galyň açyk suwuklykdyr.
  [farmakologiki hereket]: Jikme-jiklikler üçin görkezmelere serediň.
  [neşe täsiri]: Dietilkarbamazin bilen bilelikde ulanmak agyr ýa-da ölüm howply ensefalopatiýa döredip biler.
  [Funksiýa we görkezmeler] Antibiotik serişdeleri.Öý haýwanlarynyň Nematodiaz, akarinoz we parazit mör-möjek kesellerinde görkezilýär.
  [Ulanylyşy we dozasy] Döküň ýa-da süpüriň: bir gezek ulanmak üçin her 1 kg beden agramy, mallar, doňuz 0,1ml, egninden arka orta çyzyk bilen guýulýar.It, towşan, gulagyň içindäki süpürgiç.

 • sefinime sulfat sanjym

  sefinime sulfat sanjym

  Weterinariýa dermanlarynyň ady: Sefquinime sulfat sanjymy
  [Esasy düzümi]: Sefquinime sulfat
  [Aýratynlyklary] Bu önüm inçe bölejikleriň asma ýag erginidir.Duransoň, inçe bölejikler çümýär we deň derejede titreýär, birmeňzeş ak reňkden açyk goňur asma emele gelýär.
  [farmakologiki hereketler] Farmakodinamik: Cefquiinme haýwanlar üçin sefalosporinleriň dördünji nesli.
  farmakokinetika: 1 kg beden agramyna sefinime 1 mg sanjymdan soň, ganyň konsentrasiýasy iň ýokary bahasyna 0,4 sagdan soň ýeter, ýok edilmegiň ýarym ömri takmynan 1,4 sagada, neşe wagtynyň egrisi 12,34 μg · h / ml.