• head_banner_01
  • head_banner_01

Albendazolyň togtadylmagy

Gysga düşündiriş:

Esasy düzümi: Albendazol

Aýratynlyklary: Inçe bölejikleriň asma ergini still Duruňda inçe bölejikler çökýär.Gowy sarsandan soň white birmeňzeş ak ýa-da ak görnüşli asma.

Görkezişler: Helmine garşy derman.Nematodlary, taeniazy we mallaryň we guşlaryň floriazyny bejermekde ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy düzümi

Albendazol

Aýratynlyklary

Inçe bölejikleriň asma ergini still Duruňda inçe bölejikler çökýär.Gowy sarsandan soň white birmeňzeş ak ýa-da ak görnüşli asma.

Farmakologiki hereket

Antiparazit serişdesi.Albendazol nematodlara, lenta gurçuklaryna we trematodlara duýgur, ýöne şistosoma garşy täsirli däl giň spektrli täsir ediji täsir edýär.Hereket etmegiň mehanizmi, nematodlardaky tub-tubuline bagly bolup, mikrotubulalary emele getirmegi üçin β-tubulin bilen polimerleşmeginiň öňüni alýar we şeýlelik bilen mitoz, belok ýygnamagy, energiýa çalşygy we nematodlardaky beýleki öýjük köpeliş proseslerine täsir edýär.Bu önüm diňe bir ulularyň gurçuklaryna güýçli täsir etmän, eýsem ýetişmedik gurçuklara we liçinkalara-da güýçli täsir edýär we ýumurtga öldürmek täsirine eýe.Albendazol, nematod tubuline süýdemdiriji tubuline garanyňda ep-esli ýokarydyr we şonuň üçin süýdemdirijileriň zäherliligi az.

Görkezişler

Helmine garşy derman.Nematodlary, taeniazy we mallaryň we guşlaryň floriazyny bejermekde ulanylýar

Ulanylyşy we dozasy

Bu önüme esaslanýar.Suw ulanmazdan ozal belli bir mukdarda garyşdyryň.
Püskürmek: adaty daşky gurşaw dezinfeksiýa, 1: (2000 - 4000);Dilýasiýa: Kesel ýüze çykanda daşky gurşawy dezinfeksiýa etmek, 1: (500 - 1000).
Çümdürmek: Gurallary we enjamlary dezinfeksiýa etmek, 1: (1500 - 3000).

Versearamaz täsirler

Bellenen ulanylyşyna we dozasyna görä, oňaýsyz täsirler bolmady.

Çäreler

Anion surfaktant bilen garyşdyrmaň.

Derman döwrüni alyň

Formulirlemeli däl.

Spesifikasiýa

100ml: Glutaraldegid 5g + Dekilamonium bromidi 5g

Bukja

Saklamak

Salkyn we garaňky ýerde möhürläň we saklaň.

Dogry döwür

Iki ýyl

Tassyklama belgisi

Önümçilik kärhanasy

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Salgysy: No. 06, Gündogar hatary 1, Konggang köçesi, Hebeý welaýatynyň Sinle ykdysady ösüş zolagy

Tel: 0311-85695628 / 85695638

Poçta kody: 050700


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň