• head_banner_01
  • head_banner_01

Enrofloksasin sanjymy

Gysga düşündiriş:

Esasy düzümi: Enrofloksasin

Aýratynlyklary: Bu önüm açyk sary suwuklyga reňksizdir.

Görkezişler: Kwinolonlar antibakterial dermanlar.Bakterial keseller we mallaryň we guşlaryň mikoplazma ýokançlyklary üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy düzümi

Enrofloksasin

Aýratynlyklary

Bu önüm açyk sary suwuklyga reňksizdir.

Farmakologiki hereket

Farmakodinamik Enrofloksasin, florokinolon haýwanlary üçin ýörite ulanylýan giň spektrli bakterisid serişdesidir.E.coli, salmonella, klebsiella, brusella, pasteurella, pleuropneumonia actinobacillus, eripepelas, bacillus proteus, palçyk jenap Çarestiň bakteriýalary, aşgazan korinebakteriýasy, gan küýzesiniň bakteriýalary, stafilokokk aureusy, mikoplazma, rokomiýa plazmasy we streptokokk ejiz, anaerob bakteriýalara gowşak täsir edýär.Duýgur bakteriýalara antibakterial täsir edýär.Bu önümiň antibakterial hereket mehanizmi bakterial DNK aýlanyşyny saklamak, bakterial DNK rekombinasiýasynyň köpelmegine, transkripsiýasyna we abatlanmagyna päsgel bermekdir, bakteriýalar kadaly ösüp we köpelip bilmeýär.

Farmakokinetika Derman, öýjükli sanjym bilen çalt we doly siňdirildi.Doňuzlarda bio-elýeterlilik 91,9%, sygyrlarda 82% boldy.Haýwanlarda giňden ýaýrandyr we dokumalara we beden suwuklyklaryna gowy girip biler.Serebrospinal suwuklykdan başga, ähli dokumalarda dermanlaryň konsentrasiýasy plazmadakydan has ýokarydyr.Bagryň esasy alyş-çalşygy, siprofloksasin öndürmek üçin 7-piperazin halkasynyň etiliniň aýrylmagy, soň bolsa okislenme we glýukuron kislotasynyň baglanyşygydyr.Esasan böwrek (böwrek turbalarynyň bölünip çykmagy we glomerulýar süzgüç) arkaly, peşewden asyl görnüşinde 15% ~ 50%.Öýjükli sanjymyň ýarym ömri süýt sygyrlarynda 5,9 sagat, goýunlarda 1,5 ~ 4,5 sagat, doňuzlarda 4,6 sagat boldy.

Neşe serişdeleri

(1) Bu önüm aminoglikozidler ýa-da giň spektrli penisillin bilen birleşdirilende sinergistik täsire eýe.

(2) Ca2 +, Mg2 +, Fe3 +, Al3 + we beýleki agyr metal ionlary bu önüm bilen siňip, siňdirilmegine täsir edip biler.

(3) Teofillin we kofein bilen birleşdirilende, plazma belogynyň baglanyşyk derejesi peselýär we teofilliniň we kofeniň gandaky konsentrasiýasy adatdan daşary ýokarlanýar.

Hatda teofillinden zäherlenme alamatlary hem ýüze çykýar.

(4) Bu önüm, bagyrda metabolizlenýän dermanlaryň arassalanyş tizligini peseldip we dermanlaryň ganyň konsentrasiýasyny ýokarlandyryp bilýän bagyr derman fermentlerini saklamaga täsir edýär.

[Rol we ulanmak] Kwinolonlar antibakterial dermanlar.Bakterial keseller we mallaryň we guşlaryň mikoplazma ýokançlyklary üçin ulanylýar.

Görkezişler

Kwinolonlar antibakterial dermanlar.Bakterial keseller we mallaryň we guşlaryň mikoplazma ýokançlyklary üçin ulanylýar.

Ulanylyşy we dozasy

Öýjükli sanjym: mallar, goýunlar we doňuzlar üçin 1 kg beden agramyna 0,025ml;Itler, pişikler, towşanlar 0.025-0.05 ml.Iki-üç günüň dowamynda günde bir ýa-da iki gezek ulanyň.

Versearamaz täsirler

(1) Kıkyrtyk degenerasiýasy ýaş haýwanlarda ýüze çykýar, süňkleriň ösmegine täsir edýär we dykylmagyna we agyrylara sebäp bolýar.

(2) Iýmit siňdiriş ulgamynyň reaksiýalarynda gusmak, işdäň ýitmegi, içgeçme we ş.m. bar.

(3) Deriniň reaksiýalaryna eritema, pruritus, ürtiker we fotosensiw reaksiýa degişlidir.

(4) Allergiki täsirler, ataksiýa we tutgaýlar käwagt itlerde we pişiklerde bolýar.

Çäreler

(1) Merkezi ulgamda potensial tolgundyryjy täsir edýär we epileptiki tutgaýlary döredip biler.Epilepsiýa bilen itlerde seresaplylyk bilen ulanmaly.

(2) Böwrek funksiýasy pes bolan ýyrtyjy haýwanlar we haýwanlar seresaplylyk bilen wagtal-wagtal peşewi kristallaşdyryp bilýärler.

(3) Bu önüm 8 hepdeden öň itler üçin amatly däl.

(4) Bu önümiň neşe serişdelerine çydamly ştamlary köpelýär, şonuň üçin ony uzak wagtlap bejermekde ulanmaly däl.

Dynç alyş döwri

Sygyrlar we goýunlar 14 gün, doňuzlar 10 gün, towşanlar 14 gün.

Spesifikasiýa

100ml: 10g

Bukja

100ml / çüýşe

Saklamak

Kölegeli, howa geçirijiligini goramak.

Dogry döwür

Iki ýyl

Tassyklama belgisi

Önümçilik kärhanasy

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Salgysy: No. 06, Gündogar hatary 1, Konggang köçesi, Hebeý welaýatynyň Sinle ykdysady ösüş zolagy

Tel: 0311-85695628 / 85695638

Poçta kody: 050700


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň