• head_banner_01
  • head_banner_01

Biz hakda

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

d3cbcc70edd25de8c4b7fb64fe6e54b

Hebei welaýatynyň Sinle şäheri, Konggang köçesi, Ykdysady ösüş zolagy, 6-njy birinji hatarda ýerleşýän Hebei Xinanran Biotehnologiýa Co., Ltd. .Korporasiýa 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda döredildi. Taslamanyň birinji tapgyry üçin 156 million RMB maýa goýum bilen 32,788 inedördül metr meýdany tutýar.Korporasiýa jemi 10 sany weterinariýa derman liniýasyny döretdi, şol sanda terminaly uly göwrümli damar däl sanjymlary (hytaý ösümlik dermanlaryny çykarmak), dilden çözgütler (hytaý ösümlik dermanlaryny çykarmak hem), inçe poroşoklar / premiksler, poroşoklar, planşetler (hytaý ösümlik dermanlaryny öz içine alýar) / granulalar (hytaý ösümlik dermanlary çykarylýar), hlor däl dezinfeksiýa (suwuk) / insektisid (suwuk) / transdermal ergin we ş.m.

Halkara ülňülerine laýyk geliň

Korporasiýa 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Hytaýyň Oba hojalygy we oba hojalygy ministrligi tarapyndan weterinariýa derman GMP barlagynyň 2020-nji wersiýasyny kabul etdi. Önümçilik ugurlarynyň arasynda uly göwrümli sanjym ussahanasy EUB-ne doly laýyk gelýär.Önümçilik ülňülerine laýyklykda işlenip düzüldi we guruldy we häzirki wagtda Hytaýda ýokary netijeliligi we doly ýapylmagy bilen häzirki zaman weterinariýa neşe serişdelerini görkeziş bazasyna öwrüldi.

biz hakda
biz hakda
biz hakda

Biziň güýjümiz

Kompaniýanyň 200-den gowrak işgäri bar, olaryň 70% -den gowragy kolleji gutaran ýa-da MS ýa-da PhD derejelerine eýe.Önümçilik enjamlarynyň hemmesi belli içerki markalar.Sanjym ussahanasynyň önümçilik kuwwaty her smenada 50,000 çüýşe (100 ml) ýetip biler.Poroşok ussahanasynyň önümçilik kuwwaty her smenada 6 tonna ýetip biler.Planşet / granula ussahanasy her smenada 2 tonna önümçilik kuwwatyna eýe.Agyz suwuk ussahanasy 20,000 çüýşe (500 ml) / klasa ýetip biler.Hil barlagy we gözleg merkeziniň ofis binasynyň meýdany 5000 m2 töweregi we Agilent ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýa, Agilent gaz hromatografiýasy, infragyzyl spektrometr, ultramelewşe spektrofotometr, antibiotik detektor we ş.m. ýaly 120-den gowrak gural bar. önümçilik barlagynyň we işgärler bölüminiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Häzirki wagtda kompaniýanyň daşary söwda bölümi tarapyndan albendazol planşetleri, albendazol asmagy, iwermektin sanjymy we uzak wagtlap işleýän oksitetrasiklin sanjymy bilen görkezilen ondan gowrak önüm Afrika, Europeanewropa Bileleşigi, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edildi.Söwdanyň girdeji mukdary ýylda 10 million ABŞ dollaryna golaýlaýar.

Hebei Xinanran Biotehnologiýa Co., Ltd. dünýädäki ähli kärdeşleri we dostlary bilen ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlyga, maldarçylyk pudagynyň sagdyn ösmegine goşant goşmaga taýýardyr!

Hebei Xinanran Biotehnologiýa Co., Ltd. dünýädäki ähli kärdeşleri we dostlary bilen ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlyga, maldarçylyk pudagynyň sagdyn ösmegine goşant goşmaga taýýardyr!