• head_banner_01
  • head_banner_01

Güýzdäki temperatura tapawudy uly, şonuň üçin ulanmagy unutmaň! - Arassalaýjy garyndy

Güýzde temperatura kem-kemden peselýär, gije bilen gündiziň arasyndaky temperatura tapawudy ýokarlanýar we otnositel çyglylyk azalýar.Howa üpjünçiligi barha seresap bolýar.Sürülerdäki sowuklama adaty ýagdaýa öwrüldi we sowuklama sebäpli döreýän sowuklama beýleki keselleriň döremegine sebäp bolýar.Bu ýagdaýy göz öňünde tutup, ýolbaşçylar aşakdaky nokatlara üns bermelidirler:

1. Towuklara ýaş we daşarky temperatura ýaly faktorlar täsir edýär we üç howa çalşygy rejimi (iň az howa çalşygy, geçiş şemaly, uzyn howa çalşygy) öz wagtynda we ýerlikli çalşylmalydyr.

2. Towuk öýüniň gurluşy we geografiki ýerleşişi sebäpli degişli negatiw basyşy saýlaň.Negativearamaz basyş gaty uly bolsa, towuklara sowuk tutmak aňsat (esasanam jüýjeler).Adatça, jüýje we daşarky temperatura pes bolanda, ters basyş gaty uly bolmaly we tersine.Şol bir wagtyň özünde, gowy möhürlenen towuk saklanýan jaýda, öň we yzky penjireler birmeňzeş ululykda.

3. Suw gyzdyryjydan ýeterlik ýylylyk üpjünçiligi towuk öýüniň temperaturasynyň peselmegine we towuklaryň sowuklamagyna sebäp bolup biler.Heatingyladyş enjamlaryny düýpli abatlamak we abatlamak, gazan işgärleriniň jogapkärçiligini ýokarlandyrmaly.

4. 7-10 gün we 16-20 günlükde kapasalary bölüp, toparlary giňeldende towuklaryň bedeniniň gyzgynlygyna üns beriň.

5. “inguwunmak” ýaly ähli sebäpler sebäpli ýüze çykýar: jüýjeleri daşamak üçin ulagyň wagty gaty uzyn, ýumurtga wagtynda suw liniýasy gaty pes, suw basyşy aşa ýokary, emzik syzýar we ş.m. Degişlilikde 1 ~ 2 increase ýokarlandyryň.

habarlar01

Öňüni alyş çäreleri: Wagty görmek üçin adaty hytaý lukmançylygyny ulanyň!

1. “Ilki bilen öňüni almak, öňüni almak bejergiden has möhümdir” diýen adaty pikirden “hyzmat etmek we öňüni almak” görnüşine üýtgetmek.

2. Hytaý lukmançylygy, “Sary imperatoryň içerki lukmançylyk klassikasyndan” “keseli bejermek üçin däl-de, öň bejermek üçin” keselleri ykrar edýär.“Çian Jin Fang” -da “ýokary lukman soňky keseli bejerýär, adaty hytaý lukmançylygy isleg keselini bejerýär, pes lukman bolsa eýýäm näsaglary bejerýär.”“” Kesel etmezlik ”we“ kesel bolmak islemek ”adaty hytaý lukmançylygyny biologiki taýdan ulanmak üçin iň amatly döwürdigini görmek bolýar.

“Arassa garyndy” şu aşakdakylar üçin ulanylýar:

1. Towuklaryň ýaşaýyş gurşawy, adamlaryň subýektiw erkleri (kapasanyň bölünmegi, toparlaryň giňelmegi, sowamagyň we howanyň üýtgemegi ýaly) üýtgäp bilýän “streslere” sezewar bolman, goşulmak üçin başlangyç etmeli, ýagny , “ýokarlandyrmak” we “öňüni almak” wagtynda “arassalamak” ulanyň.Sowuklamanyň öňüni almak üçin “garyndy”, dozasy: 1200-1500 katt suw / 250ml.

2. Sowuklygyň irki döwründe “Irki ýüze çykarmak, irki bejermek”, “keseliň öňüni almak” we “kesellemek isläniňizde” “Çingji garyndysyny” ulanmakdyr.Doz: 1000-1200 katt suw / 250ml.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr