• head_banner_01
  • head_banner_01

Iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleriniň öňüni almak we bejermek.

Ilki bilen düşnükli bolalyň: enterotoksiklik enterit däl.Enterotoksiki sindrom, dürli bejeriş faktorlary sebäpli döreýän içege ulgamynyň garyşyk ýokançlygydyr, şonuň üçin keseli diňe enterit ýaly belli bir bejeriş faktory üçin häsiýetlendirip bilmeris.Towugyň artykmaç iýmitlenmegine, pomidor ýaly zyňylmagyna, gykylygyna, ysmazlygyna we beýleki alamatlaryna sebäp bolar.
Bu keseliň ölüm derejesi ýokary bolmasa-da, towuklaryň ösüş depginine ep-esli derejede täsir eder we iýmit bilen etiň ýokary gatnaşygy immunitetiň peselmegine sebäp bolup, immunitetiň peselmegine sebäp bolup, daýhanlara uly ýitgi çekip biler.

Bu kesel sebäpli döreýän enterotoksiki sindromyň ýüze çykmagy bir faktor bilen däl-de, eýsem dürli faktorlar biri-birine täsir edýär we täsir edýär.Çylşyrymly birleşmek sebäpli dörän garyşyk ýokançlyklar.
1. Koksidiýa: Bu keseliň esasy sebäbi.
2. Bakteriýalar: esasan dürli anaerob bakteriýalary, Escherichia coli, Salmonella we ş.m.
3. Beýlekiler: Dürli wiruslar, toksinler we dürli stres faktorlary, enterit, adenomiýoz we ş.m. enterotoksiki sindrom üçin itergi bolup biler.

Sebäpleri
1. Bakteriýa ýokançlygy
Adaty Salmonella, Escherichia coli we A we C görnüşli Clostridium wiltii nekrotizleýji enteritiň döremegine sebäp bolýar we Clostridium botulinum peristaltiki tizlenmegi, iýmit siňdiriş şiresiniň bölünip çykmagyny ýokarlandyrýan we iýmitiň iýmit siňdiriş ulgamyny gysgaldýan ulgamlaýyn ysmaz zäherlenmesine sebäp bolýar.Iýmit siňdirişe sebäp boluň, olaryň arasynda Escherichia coli we Clostridium welchii has ýygy duş gelýär.
2. Wirus ýokançlygy
Esasan rotawirus, koronawirus we reowirus we ş.m. esasan gyşda meşhur bolan we köplenç dilden-dile zyňylýan ýaş towuklara ýokaşýar.Broýler towuklarynyň şeýle wiruslar bilen ýokaşmagy enteritiň döremegine we içegäniň siňdiriş işine zeper ýetirip biler.

3. Koksidioz
Içege koksidiýasynyň köp mukdary içegäniň mukozasynda köpelýär we köpelýär, netijede içegäniň mukozasynyň galyňlaşmagyna, agyr dökülmegine we gan akmagyna sebäp bolýar, bu bolsa iýmitiň siňdirilmeýän we siňdirilmegini üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde, suwuň siňdirilmegi ep-esli azalýar we towuklar köp suw içseler-de, suwsuzlanarlar, bu broýler towuk döküniniň inçe bolmagynyň we subut edilmedik iýmitiň bolmagynyň bir sebäbi.Koksidioz içege endoteline zeper ýetirip, bedende içegäniň çişmegine sebäp bolýar we enterit sebäpli ýüze çykýan endotel zeperleri koksidial ýumurtgalaryň birikmegi üçin şert döredýär.

ýokanç däl faktorlar
1.Fed faktor
Iýmitdäki köp energiýa, belok we käbir witaminler bakteriýalaryň we koksidiýanyň köpelmegine kömek edip biler we alamatlary hasam agyrlaşdyryp biler, şonuň üçin iýmitlenmek näçe baý bolsa, keseller şonça-da ýokary we alamatlar çynlakaý bolup biler.Has az energiýa bilen berhiz iýmitlenende keseliň ýüze çykmagy hem pesdir.Mundan başga-da, iýmitdäki iýmitleri, zaýalanmagy, galyndy doňmagy we toksinleri nädogry saklamak içege girýär we enterotoksiki sindromyň döremegine sebäp bolýar.

2. Elektrolitleriň köp ýitmegi
Keseliň gidişinde koksidiýa we bakteriýalar çalt ösýär we köpelýär, iýmit siňdirilmezlige, içegäniň siňdirilmegine we elektrolitleriň siňdirilmegine sebäp bolýar.Şol bir wagtyň özünde, köp sanly içege mukozasynyň öýjükleriniň çalt ýok edilmegi sebäpli köp mukdarda elektrolitler ýitýär we fiziologiki we biohimiki päsgelçilikler, esasanam kaliý ionlarynyň köp ýitmegi ýürek aşa tolgunmagyna sebäp bolar, bu broýlerlerde duýdansyz ölüm hadysalarynyň ep-esli ýokarlanmagynyň sebäplerinden biri.biri.

HABARLAR02Toksinleriň täsiri
Bu toksinler daşary ýurtly ýa-da özbaşdak öndürilip bilner.Daşary ýurt toksinleri iýmitde ýa-da agyz suwunda we bagryň nekrozyna, içege nekrozyna we ş.m. gönüden-göni sebäp bolýan aflatoksin we fusarium toksini ýaly iýmitiň düzüm böleklerinde bolup biler, mukozanyň ganamagy, iýmit siňdiriş we siňdiriş bozulmalaryna sebäp bolýar.Özbaşdak öndürilen toksinler, bakteriýalaryň täsiri astynda, içegäniň epitel öýjükleriniň ýok edilmegine, bölünmegine we dargamagyna degişlidir we parazitiň ölmegi we dargamagy beden tarapyndan siňdirilýän we awto-zäherlenmä sebäp bolýan köp mukdarda zyýanly maddalary çykarýar. , şeýlelik bilen kliniki taýdan tolgunmak, gykylyk, koma, ýykylmak we ölüm ýagdaýlary bolýar.

Dezinfeksiýa serişdelerini tertipsiz ulanmak.Käbir daýhanlar çykdajylary tygşytlamak üçin käbir kesellere gözegçilik etmek üçin arzan bahaly dezinfeksiýalary panacea hökmünde ulanýarlar.Guşlaryň uzak wagtlap içgeçmesi, uzak wagtlap dezinfeksiýa ediji sebäpler bilen içege ýolundaky ösümlikleriň deňagramsyzlygy sebäpli ýüze çykýar.

stres faktory
Howanyň we temperaturanyň üýtgemegi, yssy we sowuk faktorlaryň gyjyndyrylmagy, ätiýaçlygyň aşa dykyzlygy, tohumyň pes temperaturasy, çygly gurşaw, suwuň hili pes, iýmit çalşylmagy, sanjym we toparlaýyn geçirilmegi bularyň hemmesi broýler towuklarynyň stres täsirlerine sebäp bolup biler.Bu faktorlaryň gyjyndyrylmagy, broýler towuklarynyň endokrin bozulmalaryna, immunitetiň peselmegine, dürli patogenleriň garyşyk ýokaşmagyna sebäp bolup biler.
fiziologiki sebäpler.
Broýler gaty çalt ösýär we köp iýmit iýmeli, aşgazan-içege funksiýasynyň ösüşi bolsa birneme yzda.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr