• head_banner_01
  • head_banner_01

Enronyň köne görnüşi täze görnüşe üýtgedildi, “haýwan” Lizhi Sin Anrany döredýär - Hebei Sinanran haýwan lukmançylyk bölüminiň 2022-nji ýyldaky gözegçilik ýygnagyny ýazga alyň.

habarlar03 (1)habarlar03 (2)

Hebei Xinanran Biotehnologiýa Co., Ltd. haýwan dermanlaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak üçin uly göwrümli häzirki zaman we ýokary tehnologiýaly kärhana toparydyr.2004-nji ýyldan bäri 20 ýyla golaý wagt bäri weterinariýa dermanlaryny öndürmek bilen meşgullanýar we meşhur önümi “Glandular aşgazany çalt bejermek” eýýäm bu pudakda meşhur “partlaýjy önüm” boldy.Şol esasda, “Sin Anran” pursatdan peýdalanýar, öňe gidýär, täze nagyş gurýar, täze ösüşe kömek edýär we täze böküşe ýetýär.Bar bolan guş önümleriniň esasynda kärhana 2021-nji ýylyň ahyryna çenli telekeçiligi giňeltmek üçin mal önümlerini üstünlikli ösdürer.Esasy işi hasam aýdyňlaşdyryň, hünäri ösdüriň, döreýän ugurlara üns beriň, strategiki bazary berkitiň, bazaryň ösüşini ýokarlandyryň we has giň ösüş giňişligine doly goşulyň.habarlar03 (3)Işewür işgärlere kompaniýa we önümleri barada has gowy düşünmekleri üçin 14-nji iýunda kompaniýa “Hebei Xinanran Haýwan Medisina Bölümi 2022-nji ýyldaky gözegçilik ýygnagy” geçirdi.habarlar03 (4)Duşuşykda Prezident Hu ingingji meniň ýurdumyň maldarçylykda uly ýurtdygyny, köp sanly ykdysady haýwanlary köpeldýän topardygyny aýtdy.Et, guş we ýumurtga önümçiligi köp ýyl bäri dünýäde birinji ýerde durýar we weterinariýa dermanlaryna bolan isleg hem gaty güýçlidir.Qualityokary hilli weterinariýa dermanlaryny has gowy döretmek üçin kompaniýanyň enjam enjamlary täzelendi we gaýtalandy.Önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin ýurtda we daşary ýurtlarda birinji derejeli önümçilik enjamlaryny we laboratoriýa synag enjamlaryny ornaşdyrmak üçin yzygiderli 20 million ýuandan gowrak maýa goýdy.Prezident Hu ingingji, weterinariýa dermanlary GMP-iň täze wersiýasynyň kabul edilmeginden geçendigimize garamazdan, täze döwre ir girmek üçin “bilet” alandygymyzy aýtdy.Emma bu bäsleşigiň başlangyjydyr.Weterinariýa derman kärhanalary has ulalmak we güýçlenmek üçin tapawutly bäsdeşlik artykmaçlygyny döretmek üçin innowasiýa ulgamyna we üpjünçilik zynjyrynyň gurluşygyna ep-esli maýa goýmagy dowam etmeli.Kompaniýanyň ösüşi, her kimiň tagallasy bilen aýrylmazdyr.Her kim öz ynamyny güýçlendirip, maldarçylyk önümlerimizi bazara çykaryp biler we ähli ýagdaýy ýapmak üçin guş önümleri bilen bilelikde üç ölçegli tor modelini döredip biler diýip umyt edýärin.habarlar03 (5)Haýwan lukmançylygy biznes bölüminiň baş müdiri Wan ongongşan, häzirki wagtda kompaniýanyň üç esasy pudagynyň bardygyny aýtdy: guş lukmançylygy, haýwan lukmançylygy we daşary söwda.Iş bölüminiň köp ýyllap çeken zähmetinde Demirgazyk-Gündogar Hytaý, Demirgazyk Hytaý, Gündogar Hytaý, Günorta Hytaý, Günorta-Günbatar Hytaý we beýleki ýerleri öz içine alýan satuwlar guruldy.Tor we hünär hyzmat ulgamy.2020-nji ýylda meşhur “Gastroenteroterapiýa” önümi 30 million ýuandan gowrak girdeji gazanyp, ýokanç adenomiýozy bejermek üçin bu pudakda meşhur marka önümine öwrüler.Daşary söwda bazary Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna-da ýaýrady we goşundy emele gelensoň içerki söwda bilen esasy söwda we daşarky söwda bilen satuw görnüşi.habarlar03 (6)Hebei Xinanran Biotehnologiýa Co., Ltd. weterinariýa dermanlaryny, adaty Hytaý dermanlaryny we goşundylaryny öz içine alýan 10 önümçilik liniýasy we 14 doza görnüşi bar.Gözleg we gözleg bölüminiň müdiri Hu Jianjun tehnologiki innowasiýalaryň kärhananyň geljekki depginini kesgitleýändigini aýtdy.Mekdep-kärhana hyzmatdaşlygy kärhanany ösdürmegiň strategiýasynyň möhüm bölegine öwrüldi.Häzirki wagtda bu kompaniýa Hytaýyň Oba hojalyk uniwersiteti, Huazhong oba hojalyk uniwersiteti, Zangzhou uniwersiteti we Hebeý oba hojalyk uniwersiteti ýaly kollejler we uniwersitetler bilen ýakyn ylmy gözleg hyzmatdaşlygyny dowam etdirýär, ylmy we tehnologiki üstünlikleri önüm önümçiligine öwürýär we bazara çykarýar.Daýhanlar peýda görýärler, kompaniýa has gowy ösüp biler.habarlar03 (7)Kompaniýa has içgin düşünmek we önüm öndürmek prosesine düşünmek üçin hil barlag bölüminiň we önümçilik bölüminiň müdiri Baý Lişan, Sinanranyň akylly we häzirki zaman atmosferasyny başdan geçirmek üçin hemmeleri “öý” gapysyna alyp gitdi, gözýetimlerini giňeldiň we Sin'ranranyň medeniýetine, akylly önümçilige, önümiň hiline düşünmäge we Xinanran markasynyň has takyk we hemmetaraplaýyn ýaýramagyna düşünişini güýçlendiriň.

habarlar03 (8)Bu duşuşygyň üsti bilen, Tangshan Kaiping etrabynyň Niudun Maldarçylyk Co., Ltd. we Sinanran Haýwan Medisina Bölümi Hebei Şahamçasynyň baş müdiri Wu Zhenjia we onuň toparynyň agzalary kompaniýa has çuňňur düşünýärdiler we ösüş ideýalaryna has gowy düşünýärdiler., ösüş perspektiwalaryna berk ynamyňyz bolmaly.Esasy satuw hökmünde, olar ýer ýüzüne we oňyn garaýyşlaryny saklarlar, kynçylyklary ýeňip geçerler, batyrgaý öňe giderler we satuw işiniň ýokary hilli ösüşiniň täze ýagdaýyny döretmäge çalyşarlar.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr